Home > News
News

การรับสมัครนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ประจําภาคเรียนที่ 2/2564
http://grad.ssru.ac.th/useruploads/files/20210921/eb5b195671987563327edbda9d9947cc2234d50d.pdf ...
2021-10-27 13:30:46
อาจารย์ประจำหลักสูตรได้รับเชิญเป็นกรรมการ
สำนักศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ได้จัดทำวารสารศิลปวัฒนธรรมสวนสุนันทา และได้เชิญคณา ...
2021-10-27 12:45:21
16 มกราคม วันครู
16 มกราคม วันครูครู-เปรียบเรือเพื่อรับส่งขึ้นลงท่าเหล่าลูกศิษย์ลูกหาได้โดยสารพวกเราจึงข้ามถึงฝั่งดัง ...
2020-01-16 16:07:34
การสร้างเครือข่าย
“การสร้างเครือข่าย”เมื่อวานนี้ (วันอังคารที่ 14 มกราคม 2563) รศ.ดร.สมเดช รุ่งศรีสวัสดิ์ ...
2020-01-15 10:35:07
ประเดิมศักราชใหม่ ของภาคการศึกษาที่ 2/2562
หลักสูตรนิเทศศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการสื่อสาร ประเดิมศักราชใหม่ ของภาคการศึกษาที่ 2/2562 ด้วยการเ ...
2020-01-13 15:05:51
เนื่องในโอกาสวันขึ้นปีใหม่ 2563
เนื่องในโอกาสวันขึ้นปีใหม่ 2563ขออาราธนาคุณพระศรีรัตนตรัย พระบารมีแห่งสมเด็จพระนางเจ้าสุนันทากุมารีร ...
2020-01-11 15:56:17
วันคล้ายวันประสูติ 8 มกราคม 2563 สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าสิริวัณณวรี นารีรัตนราชกัญญา ขอพระองค์ทรงพระเจริญ
วันคล้ายวันประสูติ 8 มกราคม 2563สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าสิริวัณณวรี นารีรัตนราชกัญญาขอพระองค์ทรงพ ...
2020-01-11 15:53:41
Current News