Home > News
News

บรรยากาศการจัดการเรียนการสอน วันพุธที่ 30 มีนาคม 2565
บรรยากาศการจัดการเรียนการสอน วันพุธที่ 30  มีนาคม 2565อาจารย์ผู้สอน : ผศ.ดร.สมศักดิ์ คล้ายสังข์ ...
2022-03-31 09:53:11
บรรยากาศการจัดการเรียนการสอน วันพุธที่ 23 มีนาคม 2565
บรรยากาศการจัดการเรียนการสอน วันพุธที่ 23  มีนาคม 2565อาจารย์ผู้สอน : ผศ.ดร.สมศักดิ์ คล้ายสังข์ ...
2022-03-29 14:11:16
บรรยากาศการจัดการเรียนการสอน วันเสาร์ที่ 26 มีนาคม 2565
บรรยากาศการจัดการเรียนการสอน วันเสาร์ที่ 26 มีนาคม 2565อาจารย์ผู้สอน : รศ.ดร.สมเดช  รุ่งศรีสวัส ...
2022-03-29 14:11:35
ขอแสดงความยินดีกับ คุณจิระนันท์ เมฆปัจฉาพิชิต ว่าที่มหาบัณฑิตนิเทศศาสตร์
หลักสูตรปริญญาโท นิเทศศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชานวัตกรรมการสื่อสารภาครัฐและภาคเอกชน บัณฑิตวิทยาลัย มหาว ...
2022-03-05 15:49:37
ขอเชิญนักศึกษาปริญญาเอกร่วมฟังบรรยายพิเศษ ในหัวข้อ “การประยุกต์ใช้ทฤษฎีการสื่อสารกับการวิจัยเชิงประวัติศาสตร์ : ถอดบทเรียนจากประสบการณ์วิจัย”
หลักสูตรปริญญาเอก นิเทศศาสตร์ สวนสุนันทา ขอเชิญนักศึกษาปริญญาเอกร่วมฟังบรรยายพิเศษ ในหัวข้อ “ก ...
2022-03-05 15:47:11
บรรยายพิเศษ ในหัวข้อ “การประยุกต์ใช้ทฤษฎีการสื่อสารกับการวิจัยแบบมีส่วนร่วม : ถอดบทเรียนจากประสบการณ์วิจัย” ให้กับนักศึกษาปริญญาเอก
หลักสูตรปริญญาเอก นิเทศศาสตร์ สวนสุนันทา ได้รับเกียรติจาก ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ฟารีดา เจะเอาะ ผู้ช่ ...
2022-03-05 15:45:08
อาจารย์หลักสูตรปริญญาเอกนิเทศศาสตร์ สวนสุนันทา เป็นประธานสอบวิทยานิพนธ์ให้นิเทศศาสตร์ มสธ. 3 เรื่อง”
อาจารย์หลักสูตรปริญญาเอกนิเทศศาสตร์ สวนสุนันทา เป็นประธานสอบวิทยานิพนธ์ให้นิเทศศาสตร์ มสธ. 3 เรื่อง& ...
2022-03-05 15:42:44
ประมวลภาพกิจกรรมการเรียนการสอนภาคเรียนที่ 1/2564 (นักศึกษาต่างชาติ)
ปิดคอร์สเรียบร้อย 4 เดือนกับ Advanced Communication Theory Course สำหรับนักศึกษาหลักสูตร D. Com. Art ...
2022-02-19 14:09:35
Archive News