Home > News
News

จบแล้ว “นิเทศศาสตรดุษฎีบัณฑิต” สวนสุนันทา
จบแล้ว “นิเทศศาสตร์ดุษฎีบัณฑิต” สวนสุนันทาคนแรก รุ่นที่ 1 วิทยานิพนธ์เรื่อง “ภาพลั ...
2022-02-19 14:05:15
ประชุมหลักสูตรนิเทศศาสตร์ ระดับบัณฑิตศึกษา
ประชุมหลักสูตรนิเทศศาสตร์ ระดับบัณฑิตศึกษารศ.ดร.สมเดช รุ่งศรีสวัสดิ์ ประธานหลักสูตรนิเทศศาสตรดุษฎีบั ...
2022-03-05 15:45:59
คณะกรรมการประจำหลักสูตรปริญญาโท นิเทศศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชานวัตกรรมการสื่อสารภาครัฐและภาคเอกชน ประชุมออนไลน์
เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 2 ธันวาคม 2564 คณะกรรมการประจำหลักสูตรปริญญาโท นิเทศศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชานวัตก ...
2022-02-19 13:48:01
ขอเชิญนักศึกษาปริญญาเอกร่วมฟังบรรยายพิเศษ ในโครงการเตรียมความพร้อมนักศึกษาปริญญาเอก “กว่าจะถึงฝั่ง.. กว่าจะถึงฝัน.. ปริญญาเอก”
หลักสูตรปริญญาเอก นิเทศศาสตร์ สวนสุนันทา ขอเชิญนักศึกษาปริญญาเอกร่วมฟังบรรยายพิเศษ ในโครงการเตรียมคว ...
2022-02-19 13:45:45
ขอเชิญนักศึกษาปริญญาเอกร่วมฟังบรรยายพิเศษ
หลักสูตรปริญญาเอก นิเทศศาสตร์ สวนสุนันทา ขอเชิญนักศึกษาปริญญาเอกร่วมฟังบรรยายพิเศษ ในหัวข้อ “ก ...
2022-02-19 13:44:30
บรรยายพิเศษ ในหัวข้อ “การพัฒนางานวิจัยที่มีคุณค่า และสะท้อนการพัฒนาองค์ความรู้ด้านการสื่อสาร : ถอดบทเรียนจากประสบการณ์วิจัย”
หลักสูตรปริญญาเอก นิเทศศาสตร์ สวนสุนันทา ได้รับเกียรติจาก ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สามมิติ สุขบรรจง วิท ...
2022-02-19 13:41:06
ขอเชิญนักศึกษาปริญญาเอกร่วมฟังบรรยายพิเศษ
หลักสูตรปริญญาเอก นิเทศศาสตร์ สวนสุนันทา ขอเชิญนักศึกษาปริญญาเอกร่วมฟังบรรยายพิเศษ ในหัวข้อ “ก ...
2022-03-05 15:45:59
อาจารย์หลักสูตรปริญญาเอกนิเทศศาสตร์ สวนสุนันทา เป็นประธานสอบวิทยานิพนธ์ให้นิเทศศาสตร์ มสธ. 3 เรื่อง”
อาจารย์หลักสูตรปริญญาเอกนิเทศศาสตร์ สวนสุนันทา เป็นประธานสอบวิทยานิพนธ์ให้นิเทศศาสตร์ มสธ. 3 เรื่อง& ...
2022-02-19 13:36:41
คุณจิระนันท์  เมฆปัจฉาพิชิต นักศึกษารุ่นที่ 1 หลักสูตรปริญญาโท นิเทศศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชานวัต ...
2021-10-27 13:25:24
Archive News