Home > News
News

Orientation หลักสูตรปริญญาโทเปิดบ้านปฐมนิเทศต้อนรับนักศึกษาใหม่
Orientation หลักสูตรปริญญาโทเปิดบ้านปฐมนิเทศต้อนรับนักศึกษาใหม่หลักสูตรปริญญาโท นิเทศศาสตร์ บัณฑิตวิ ...
2021-10-27 13:23:29
กรรมการบริการหลักสูตรปริญญาโท ปริญญาเอก นิเทศศาสตร์ สวนสุนันทา ขึ้นทะเบียนเป็นผู้ตรวจประเมินคุณภาพการศึกษา ระดับคณะ และสถาบัน
“กรรมการบริการหลักสูตรปริญญาโท ปริญญาเอก นิเทศศาสตร์ สวนสุนันทา ขึ้นทะเบียนเป็นผู้ตรวจประเมินค ...
2021-10-27 13:21:50
หลักสูตรปริญญาเอก นิเทศศาสตร์ สวนสุนันทา ได้รับการตรวจประกันคุณภาพหลักสูตร ประจำปีการศึกษา 2563 เป็นหลักสูตรปริญญาเอกระดับดี”
หลักสูตรปริญญาเอก นิเทศศาสตร์ สวนสุนันทา ได้รับการตรวจประกันคุณภาพหลักสูตร ประจำปีการศึกษา 2563 เป็น ...
2021-10-27 13:20:24
ขอแสดงความยินดีกับนักศึกษาที่ได้รับทุน
หลักสูตรปริญญาโท นิเทศศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชานวัตกรรมการสื่อสารภาครัฐและภาคเอกชน บัณฑิตวิทยาลัย มหาว ...
2021-11-14 15:20:53
ขอแสดงความยินดีกับอาจารย์ประจำหลักสูตร
หลักสูตรปริญญาโท นิเทศศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชานวัตกรรมการสื่อสารภาครัฐและภาคเอกชน บัณฑิตวิทยาลัย มหาว ...
2021-10-27 12:55:38
ประมวลภาพกิจกรรมการสอบป้องกันวิทยานิพนธ์ คุณจิระนันท์ เมฆปัจฉาพิชิต
หลักสูตรปริญญาโท นิเทศศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชานวัตกรรมการสื่อสารภาครัฐและภาคเอกชน บัณฑิตวิทยาลัย มหาว ...
2021-10-27 12:53:46
ขอแสดงความเสียใจ
หลักสูตรปริญญาโท นิเทศศาสตร์ สาขานวัตกรรมการสื่อสารภาครัฐและภาคเอกชน และหลักสูตรปริญญาเอกนิเทศศาสตร์ ...
2021-10-27 12:51:22
ประมวลภาพกิจกรรมสอบเค้าโครงวิทยานิพนธ์ คุณสรัลพร รอดลอย
วันนี้ (25 ต.ค.64) คุณสรัลพร รอดลอย นักศึกษาหลักสูตรปริญญาโท นิเทศศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชานวัตกรรมการ ...
2021-10-27 12:49:24
Archive News