Home > News > NEWS > ร่วมประชุมคณะอนุกรรมาธิการวิทยาศาสตร์ วิจัย และนวัตกรรม ครั้งที่ 2/2562
ร่วมประชุมคณะอนุกรรมาธิการวิทยาศาสตร์ วิจัย และนวัตกรรม ครั้งที่ 2/2562

admin dca
2020-01-11 15:13:41

ประชุมอนุกรรมาธิการวิทยาศาสตร์
วิจัย และนวัตกรรม

รศ.ดร.สมเดช รุ่งศรีสวัสดิ์ รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ และประธานหลักสูตรนิเทศศาสตรดุษฎีบัณฑิต มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ร่วมประชุมคณะอนุกรรมาธิการวิทยาศาสตร์ วิจัย และนวัตกรรม ครั้งที่ 2/2562 ในฐานะอนุกรรมาธิการ เพื่อพิจารณานโยบายและยุทธศาสตร์การอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัย และนวัตกรรม พ.ศ.2563-2570 เป็นกรอบแนวทางการพัฒนาระบบอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัย และนวัตกรรมของประเทศ ให้สอดคล้องและบูรณาการกัน เพื่อให้เกิดเป็นพลังในการขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศ ที่สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติ แผนแม่บท และนโยบายของรัฐบาล

การจัดทำนโยบายและยุทธศาสตร์ต้องคำนึงถึงบริบทของการปฏิรูปประเทศในปัจจุบัน การจะบรรลุเป้าประสงค์ของการพัฒนาแบ่งออกเป็น 4 ด้าน ได้แก่ 1.การพัฒนากำลังคนและสถาบันความรู้ 2.การวิจัยและสร้างนวัตกรรมเพื่อตอบโจทย์ท้าทายของสังคม 3.การวิจัยและสร้างนวัตกรรมเพื่อเพิ่มขีดความสามารถการแข่งขัน และ 4.การวิจัยและสร้างนวัตกรรมเพื่อการพัฒนาเชิงพื้นที่และลดความเหลื่อมล้ำ โดยดำเนินงานควบคู่ไปกับการปฏิรูประบบอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรมของประเทศ

“นโยบายและยุทธศาสตร์ฉบับนี้จะดำเนินการได้สำเร็จ เราต้องเตรียมคนไทยให้มีทักษะสู่ยุคศตวรรษที่ 21 มีการพัฒนาเศรษฐกิจที่กระจายโอกาสอย่างทั่วถึง มีสังคมที่มั่นคง และสิ่งแวดล้อมที่ยั่งยืน โดยสร้างความเข้มแข็งทางนวัตกรรมระดับแนวหน้าในสากล นำพาประเทศไปสู่ประเทศที่พัฒนาแล้ว” รศ.ดร.สมเดช รุ่งศรีสวัสดิ์ กล่าวโดยสรุป