Home > News > NEWS > ประเดิมศักราชใหม่ ของภาคการศึกษาที่ 2/2562
ประเดิมศักราชใหม่ ของภาคการศึกษาที่ 2/2562

admin dca
2020-01-13 15:05:51

หลักสูตรนิเทศศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการสื่อสาร ประเดิมศักราชใหม่ ของภาคการศึกษาที่ 2/2562 ด้วยการเรียนการสอนแบบบูรณาการ กับการประยุกต์ใช้งานวิจัยด้านการสื่อสาร เพื่อบูรณาการร่วมกับสาขาวิชาอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับปรากฎการณ์และประเด็นร่วมสมัย ให้กับนักศึกษาปริญญาเอก นิเทศศาสตร์ สวนสุนันทา รุ่นที่ 2 และ 3 ในรายวิชาระเบียบวิธีวิจัยประยุกต์เชิงบูรณาการด้านการสื่อสาร โดยมี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ประกายกาวิล ศรีจินดา กรรมการบริหารหลักสูตรฯ เป็นอาจารย์ผู้สอนประจำรายวิชา

#นิเทศศาสตร์สวนสุนันทา