Home > News > NEWS > 16 มกราคม วันครู
16 มกราคม วันครู

admin dca
2020-01-16 16:07:34

16 มกราคม วันครู

ครู-เปรียบเรือเพื่อรับส่งขึ้นลงท่า
เหล่าลูกศิษย์ลูกหาได้โดยสาร
พวกเราจึงข้ามถึงฝั่งดังต้องการ
รับส่งด้วยจิตวิญญาณเปี่ยมจรรยา

คอยอบรมบ่มนิสัย, ระเบียบระบอบ
รับผิดชอบหลายด้านการศึกษา
ด้วยความรู้และความรักยึดหลักมา
ประสบการณ์ใช้นำพาชี้แนวทาง

เป็นเบ้าหลอมเยาวชน-เป็นต้นแบบ
เปลี่ยนโลกแคบเปิดประตูสู่โลกกว้าง
เปลี่ยนโลกมืดมาเปิดรับแสงรางชาง
ทำทุกอย่างให้ศิษย์เห็น "คนเป็นครู"

ทุกคนมีครูผู้ประสิทธิ์ประสาท
คอยแต่งวาดเติมหวังบนทางสู้
แต่ละห้วงของช่วงวัยได้เรียนรู้
ช่วยชุบชูชีวิตให้ ไม่หม่นมัว

คำว่า 'ครู' คงความขลังสมดังชื่อ
เป็นที่รักและนับถือโดยถ้วนทั่ว
"ศิษย์ดีเพราะมีครู" ต่างรู้ตัว
'ครู' คือผู้ที่เรานอบน้อม 'คารวะ'

รำลึกพระคุณครู
อาจารย์ประจำหลักสูตร นิเทศศาสตร์
ปริญญาเอก ปริญญาโท มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา