Home > News > NEWS > บรรยายพิเศษ ในหัวข้อ “การประยุกต์ใช้ทฤษฎีการสื่อสารกับการวิจัยแบบมีส่วนร่วม : ถอดบทเรียนจากประสบการณ์วิจัย” ให้กับนักศึกษาปริญญาเอก
บรรยายพิเศษ ในหัวข้อ “การประยุกต์ใช้ทฤษฎีการสื่อสารกับการวิจัยแบบมีส่วนร่วม : ถอดบทเรียนจากประสบการณ์วิจัย” ให้กับนักศึกษาปริญญาเอก

admin dca
2022-03-05 15:45:08

หลักสูตรปริญญาเอก นิเทศศาสตร์ สวนสุนันทา ได้รับเกียรติจาก ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ฟารีดา เจะเอาะ ผู้ช่วยอธิการบดี ฝ่ายสื่อสารองค์กร มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ บรรยายพิเศษ ในหัวข้อ “การประยุกต์ใช้ทฤษฎีการสื่อสารกับการวิจัยแบบมีส่วนร่วม : ถอดบทเรียนจากประสบการณ์วิจัย” ให้กับนักศึกษาปริญญาเอก ในรายวิชาระเบียบวิธีวิจัยประยุกต์เชิงบูรณาการด้านการสื่อสาร โดยมี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ประกายกาวิล ศรีจินดา เป็นอาจารย์ประจำวิชา ในวันอาทิตย์ที่ 20 กุมภาพันธ์ 2565 ผ่านระบบ Google Meet ของมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา

#นิเทศศาสตร์สวนสุนันทา

#commartsssru