Home > News > NEWS > ประชุมหลักสูตรนิเทศศาสตร์ ระดับบัณฑิตศึกษา
ประชุมหลักสูตรนิเทศศาสตร์ ระดับบัณฑิตศึกษา

admin dca
2022-03-05 15:45:59

ประชุมหลักสูตรนิเทศศาสตร์ ระดับบัณฑิตศึกษา

รศ.ดร.สมเดช รุ่งศรีสวัสดิ์ ประธานหลักสูตรนิเทศศาสตรดุษฎีบัณฑิต มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา เป็นประธานการประชุมนิเทศศาสตร์ ระดับบัณฑิตศึกษา ปริญญาโท และปริญญาเอก เพื่อหารือเรื่องการปรับปรุงหลักสูตร และการบริหารจัดการหลักสูตรในอนาคต โดยมีคณะกรรมการหลักสูตรเข้าร่วมประชุม ประกอบด้วย ผศ.ดร.สมศักดิ์ คล้ายสังข์  ดร.กฤษณะ เชื้อชัยนาท  ดร.นันทิดา โอฐกรรม ดร.สาวิตรี สุวรรณโณ ดร.พงศวีร์ สุภานนท์ และคุณเพ็ญพักตร์ สว่าง เลขานุการที่ประชุม

สรุปวาระการประชุมที่สำคัญได้ ดังนี้

- หลักสูตรนิเทศศาสตรดุษฎีบัณฑิต ยังสังกัดบัณฑิตวิทยาลัยไปก่อน จนกว่าจะมีอาจารย์ที่มีศักยภาพในการสอนเป็นภาษาอังกฤษ และตรวจดุษฎีนิพนธ์เป็นภาษาอังกฤษ เนื่องจากขณะนี้มีนักศึกษาจีนอยู่จำนวนหนึ่ง สำหรับหลักสูตรนิเทศศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการสื่อสารภาครัฐและภาคเอกชน ควรปรับหลักสูตรใหม่แล้วใช้ชื่อที่เป็นความต้องการของตลาด และโอนย้ายไปสังกัดวิทยาลัยนิเทศศาสตร์

- เร่งปรับหลักสูตรให้แล้วเสร็จก่อนรับนักศึกษาในปีหน้า

- ทบทวนการบริหารงบประมาณกับบัณฑิตศึกษา

- จัดกิจกรรมสัมมนาการสื่อสารในโลกอนาคตและเชิญชวนผู้สนใจมาศึกษานิเทศศาสตร์ในระดับปริญญาโทและเอกต่อไป

ภายหลังการประชุม คณะกรรมการหลักสูตรนิเทศศาสตรมหาบัณฑิต ดร.นันทิดา โอฐกรรม ดร.สาวิตรี สุวรรณโณ  ดร.พงศวีร์ สุภานนท์ ได้มอบของที่ระลึกแด่ รศ.ดร.สมเดช  รุ่งศรีสวัสดิ์ ด้วย 

เพ็ญพักตร์ สว่าง ถ่ายภาพ

Cr.รศ.ดร.สมเดช  รุ่งศรีสวัสดิ์