Home > News > NEWS > ขอแสดงความยินดีกับ คุณจิระนันท์ เมฆปัจฉาพิชิต ว่าที่มหาบัณฑิตนิเทศศาสตร์
ขอแสดงความยินดีกับ คุณจิระนันท์ เมฆปัจฉาพิชิต ว่าที่มหาบัณฑิตนิเทศศาสตร์

admin dca
2022-03-05 15:49:37

หลักสูตรปริญญาโท นิเทศศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชานวัตกรรมการสื่อสารภาครัฐและภาคเอกชน บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ขอแสดงความยินดีกับ คุณจิระนันท์  เมฆปัจฉาพิชิต ว่าที่มหาบัณฑิตนิเทศศาสตร์  ผู้ประพันธ์บทความเรื่อง "รูปแบบการดำเนินชีวิตของเจเนอเรชันซี" โดยมี  ดร.ดุษฎี  นิลดำ  ประธานหลักสูตรปริญญาโท นิเทศศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชานวัตกรรมการสื่อสารภาครัฐและภาคเอกชน มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา เป็นอาจารย์ที่ปรึกษา  โดยบทความดังกล่าวได้รับการตอบรับการตีพิมพ์ในวารสารการสื่อสารและการจัดการ นิด้า ปีที่ 7 ฉบับที่ 2 ทั้งนี้วารสารวิชาการดังกล่าวเป็นวารสารวิชาการที่อยู่ในฐานข้อมูลศูนย์ดัชนีการอ้างอิงวารสารไทย กลุ่ม 2 (TCI 2) ????????????????

      ซึ่งเป็นกระบวนการสุดท้ายสำหรับผู้ที่สำเร็จการศึกษา โดยก่อนหน้านี้ คุณจิระนันท์  เมฆปัจฉาพิชิต ได้รับผลการสอบวิทยานิพนธ์เรื่อง "รูปแบบการดำเนินชีวิตที่มีอิทธิพลต่อการสื่อสารผ่านสื่อออนไลน์ของ Gen Z" ในระดับยอดเยี่ยม (Excellent) ????

 #นิเทศศาสตรมหาบัณฑิตสาขาวิชานวัตกรรมการสื่อสารภาครัฐและภาคเอกชน #หลักสูตรปริญญาโทมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา

#วิทยาลัยนิเทศศาสตร์ #นิเทศศาสตร์สวนสุนันทา #commartsssru #cassru #ccassru #นิเทศศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏอันดับหนึ่ง