Home > News > NEWS > ขอเชิญฟังการบรรยายพิเศษ
ขอเชิญฟังการบรรยายพิเศษ

admin dca
2022-05-09 13:43:45

หลักสูตรปริญญาเอก นิเทศศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการสื่อสาร บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ขอเชิญฟังการบรรยายพิเศษ โครงการสัมมนาด้านการสื่อสาร นักศึกษาปริญญาเอก ประจำภาคการศึกษาที่ 3/2564 หัวข้อ  “มาตรฐานการกำกับดูแลสื่อทางจริยธรรม” โดยวิทยากรรับเชิญ รองศาสตราจารย์สุรสิทธิ์ วิทยารัฐ อาจารย์ประจำวิทยาลัยนิเทศศาสตร์ สวนสุนันทา รองประธานกรรมการบริหาร สภาสถาบันสื่อสารมวลชนแห่งประเทศไทย (ส.ส.ม.ท.) และรองประธานคณะอนุกรรมการฝ่ายวิชาการ สภาวิชาชีพข่าววิทยุและโทรทัศน์ไทย ในวันเสาร์ที่ 14 พฤษภาคม 2565 ผ่านระบบออนไลน์ Google Meet มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของรายวิชาสัมมนาด้านการสื่อสาร โดยมี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ประกายกาวิล ศรีจินดา เป็นอาจารย์ประจำวิชา

รับสมัครนักศึกษาระดับปริญญาเอก นิเทศศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการสื่อสาร รุ่นที่ 6 ประจำปีการศึกษา 2565 วันนี้ถึง 31 พฤษภาคม 2565

สมัครเข้าศึกษาผ่านระบบออนไลน์ที่ http://dca.grad.ssru.ac.th

รายละเอียด เพิ่มเติม โทร 080-084-7389 (คุณเพ็ญพักตร์) ไลน์ : Phenphak N’nam

#นิเทศศาสตร์สวนสุนันทา

#วิทยาลัยนิเทศศาสตร์สวนสุนันทา

#commartsssru