Home > News > NEWS > “หลักสูตรปริญญาเอก นิเทศศาสตร์ สวนสุนันทา จัดสัมมนาออนไลน์ ‘Metaverse & New Ethics’ “
“หลักสูตรปริญญาเอก นิเทศศาสตร์ สวนสุนันทา จัดสัมมนาออนไลน์ ‘Metaverse & New Ethics’ “

admin dca
2022-05-09 13:40:24

“หลักสูตรปริญญาเอก นิเทศศาสตร์ สวนสุนันทา จัดสัมมนาออนไลน์ ‘Metaverse & New Ethics’ “

หลักสูตรปริญญาเอก นิเทศศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการสื่อสาร บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ได้รับเกียรติจาก ดร.สิขเรศ ศิรากานต์ ประธานคณะอนุกรรมการฝ่ายวิชาการ สภาวิชาชีพข่าววิทยุและโทรทัศน์ไทย รับเชิญบรรยายพิเศษ โครงการสัมมนาด้านการสื่อสาร ประจำภาคการศึกษาที่ 3/2564 หัวข้อ  “Metaverse & New Ethics” ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของรายวิชาสัมมนาด้านการสื่อสาร โดยมี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ประกายกาวิล ศรีจินดา เป็นอาจารย์ประจำวิชา ในการนี้ ดร.สาวิตรี สุวรรณโณ อาจารย์ประจำหลักสูตรปริญญาโท นักศึกษาปริญญาเอก และนักศึกษาปริญญาโท รวมถึงบุคคลภายนอกที่สนใจจำนวนมาก เข้าร่วมฟังบรรยายและแลกเปลี่ยนความคิดเห็น ในวันเสาร์ที่ 7 พฤษภาคม 2565 ผ่านระบบออนไลน์ Google Meet มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา 

รับสมัครนักศึกษาระดับปริญญาเอก นิเทศศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการสื่อสาร รุ่นที่ 6 ประจำปีการศึกษา 2565 วันนี้ถึง 31 พฤษภาคม 2565

สมัครเข้าศึกษาผ่านระบบออนไลน์ที่ http://dca.grad.ssru.ac.th

รายละเอียด เพิ่มเติม โทร 080-084-7389 (คุณเพ็ญพักตร์) ไลน์ : Phenphak N’nam

#นิเทศศาสตร์สวนสุนันทา

#วิทยาลัยนิเทศศาสตร์สวนสุนันทา

#commartsssru