Home > News > Examination
Examination

ประมวลภาพกิจกรรมการสอบป้องกันวิทยานิพนธ์ คุณจิระนันท์ เมฆปัจฉาพิชิต
หลักสูตรปริญญาโท นิเทศศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชานวัตกรรมการสื่อสารภาครัฐและภาคเอกชน บัณฑิตวิทยาลัย มหาว ...
2021-10-27 12:53:46
ประมวลภาพกิจกรรมสอบเค้าโครงวิทยานิพนธ์ คุณสรัลพร รอดลอย
วันนี้ (25 ต.ค.64) คุณสรัลพร รอดลอย นักศึกษาหลักสูตรปริญญาโท นิเทศศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชานวัตกรรมการ ...
2021-10-27 12:49:24
Archive News