หน้าหลัก > ข่าว > การสอบวิทยานิพนธ์
การสอบวิทยานิพนธ์

จบแล้ว “นิเทศศาสตรดุษฎีบัณฑิต” สวนสุนันทา
จบแล้ว “นิเทศศาสตร์ดุษฎีบัณฑิต” สวนสุนันทาคนแรก รุ่นที่ 1 วิทยานิพนธ์เรื่อง “ภาพลั ...
2022-02-19 14:05:15
ประมวลภาพกิจกรรมการสอบป้องกันวิทยานิพนธ์ คุณจิระนันท์ เมฆปัจฉาพิชิต
หลักสูตรปริญญาโท นิเทศศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชานวัตกรรมการสื่อสารภาครัฐและภาคเอกชน บัณฑิตวิทยาลัย มหาว ...
2021-10-27 12:53:46
ประมวลภาพกิจกรรมสอบเค้าโครงวิทยานิพนธ์ คุณสรัลพร รอดลอย
วันนี้ (25 ต.ค.64) คุณสรัลพร รอดลอย นักศึกษาหลักสูตรปริญญาโท นิเทศศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชานวัตกรรมการ ...
2021-10-27 12:49:24
ข่าวย้อนหลัง