หน้าหลัก > ข่าว > ข่าว > หลักสูตรนิเทศศาสตรมหาบัณฑิต สาขานวัตกรรมการสื่อสารภาครัฐและภาคเอกชน (นศ.ม)ได้รับเกียรติจาก รองศาสตราจารย์สุรสิทธิ์ วิทยารัฐ ประธานหลักสูตรนิเทศศาสตรบัณฑิต บรรยายครั้งที่ 3
หลักสูตรนิเทศศาสตรมหาบัณฑิต สาขานวัตกรรมการสื่อสารภาครัฐและภาคเอกชน (นศ.ม)ได้รับเกียรติจาก รองศาสตราจารย์สุรสิทธิ์ วิทยารัฐ ประธานหลักสูตรนิเทศศาสตรบัณฑิต บรรยายครั้งที่ 3

admin dca
2020-01-11 14:25:16

หลักสูตรนิเทศศาสตรมหาบัณฑิต สาขานวัตกรรมการสื่อสารภาครัฐและภาคเอกชน (นศ.ม)ได้รับเกียรติจาก รองศาสตราจารย์สุรสิทธิ์ วิทยารัฐ ประธานหลักสูตรนิเทศศาสตรบัณฑิต บรรยายครั้งที่ 3 หัวข้อ "ประเด็นกฎหมายละเมิดและหมิ่นประมาท" ในรายวิชา กฎหมายและจริยธรรมการจัดการการสื่อสาร (MPC5105) เมื่อวันเสาร์ที่ 5 ตุลาคม 2562 ณ บัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา โดยมีอาจารย์ ดร. สาวิตรี สุวรรณโณ เป็นผู้รับผิดชอบวิชา

#นิเทศศาสตร์สวนสุนันทา #cassru