บุคลากร


บุคลากรสาขาวิชา

นางสาวเพ็ญพักตร์  สว่าง

เจ้าหน้าที่สาขาวิชาการสื่อสาร (ปริญญาเอก) และสาขาวิชานวัตกรรมการสื่อสารภาครัฐและเอกชน (ปริญญาโท)

วุฒิการศึกษา

ปริญญาโท หลักสูตรศลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการพัฒนา  มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา

ปริญญาตรี หลักสูตรบัญชีบัณฑิต สาขาวิชาการบัญชี มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา

ตำแหน่งปัจจุบัน

เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป

สถานที่ติดต่อ

บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา อาคารศรีจุฑาภา ชั้น 5 ห้อง 2156 

เลขที่ 1 ถนนอู่ทองนอก เขตดุสิต กรุงเทพฯ 10300

โทรศัพท์ 0-2160-1074 ต่อ 34  อีเมล์ : dca.grad@ssru.ac.th