บุคลากร


บุคลากรสาขาวิชา


นางสาว

เจ้าหน้าที่สาขาวิชาการสื่อสาร (ปริญญาเอก) และสาขาวิชานวัตกรรมการสื่อสารภาครัฐและเอกชน (ปริญญาโท)

วุฒิการศึกษา

ปริญญาโท หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สาขาวิชาการตลาด มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร (พ.ศ.2560)

ปริญญาตรี หลักสูตรบริหารธุรกิจ สาขาวิชาการตลาด สถาบันราชภัฏสวนดุสิต (พ.ศ.2547)

ตำแหน่งปัจจุบัน

นักวิชาการศึกษา

สถานที่ติดต่อ

บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา อาคารศรีจุฑาภา ชั้น 2 

เลขที่ 1 ถนนอู่ทองนอก เขตดุสิต กรุงเทพฯ 10300

โทรศัพท์ 0-2160-1074-80 ต่อ 22 อีเมล์ :