ติดต่อเรา


ทีอยู่    : หลักสูตรนิเทศศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการสื่อสาร

          หลักสูตรนิเทศศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชานวัตกรรมการสื่อสารภาครัฐและภาคเอกชน

          บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา

          เลขที่ 1 ดนนอู่ทองนอก (อาคาร 21 ชั้น 5 ห้อง2156)

          แขวงวชิรพยาบาล 

          เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร

          10300

เวบไซต์ : http://dca.grad.ssru.ac.th/home

E-mail : dca.grad@ssru.ac.th

โทร     : 02-160-1174 - 80 ต่อ 34


แผนที่ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา