ประวัติความเป็นมา


ประวัติความเป็นมา

      หลักสูตรนิเทศศาสตรมหาบัณฑิต พ.ศ. 2561 สอดคล้องกับแผนพัฒนาประเทศไทย 4.0 (Thailand 4.0) โดยหลักสูตรจะเน้นการสร้างคน ทั้งในส่วนของภาครัฐบาลและภาคเอกชนที่มีบทบาทสำคัญในการขับเคลื่อนโครงสร้างเศรษฐกิจไทยไปสู่ประเทศที่ขับเคลื่อนด้วยนวัตกรรม (Innovation Driven Economy) เน้นกระบวนการสร้างองค์ความรู้  นวัตกรรม การวิจัย รวมทั้งการให้บริการวิชาการ ทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม ตลอดจนถ่ายทอดเทคโนโลยีทางด้านนิเทศศาสตร์แก่ชุมชนและสังคม เนื่องจากหลักสูตรต้องการผลิตมหาบัณฑิตซึ่งมีความรู้ ทัศนคติ และศักยภาพตามมาตรฐานวิชาชีพและมาตรฐานสากล สามารถปฏิบัติงานในวิชาชีพสนองความต้องการขององค์การและสังคมด้วยคุณภาพและคุณธรรม