ปรัชญา วิสัยทัศน์ พันธกิจ


ปรัชญา

มุ่งผลิตมหาบัณฑิตด้านนิเทศศาสตร์ที่มีคุณภาพ และคุณธรรม สามารถประยุกต์ใช้นวัตกรรมการสื่อสารรูปแบบต่าง ๆ ได้อย่างเหมาะสมเข้ากับยุคสมัย สถานการณ์ในปัจจุบันเพื่อให้การดำเนินงานขององค์กรบรรลุเป้าหมายและเกิดประสิทธิภาพสูงสุด


วิสัยทัศน์

สร้างนักวิจัย นักวิชาการ และนักบริหารด้านนวัตกรรมการสื่อสารภาครัฐและภาคเอกชน


พันธกิจ
ผลิตนิเทศศาสตรมหาบัณฑิต  เป็นผู้ที่มีความรู้ความสามารถมีความเป็นผู้นำทางวิชาการมีคุณธรรม จริยธรรม มีวิสัยทัศน์ที่กว้างไกลมีความรู้ พร้อมที่จะเป็นผู้นำทางวิชาการ ด้านการสื่อสาร