คณะกรรมการบริหารหลักสูตร


รายชื่อคณะกรรมการบริหารหลักสูตรนิเทศศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการสื่อสาร

รองศาสตราจารย์ ดร.สมเดช รุ่งศรีสวัสดิ์

ตำแหน่ง ประธานบริหารหลักสูตร

ประวัติการศึกษา

Ph.D.(Communication) University of  Westminster, UK. ค.ศ. 2006

ว.ม. (นโยบายและแผนการสื่อสาร) มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ พ.ศ. 2538

ศศ.บ. (ภาษาอังกฤษ) มหาวิทยาลัยรามคำแหง ค.ศ. พ.ศ. 2532

ศศ.บ. (บริหารรัฐกิจ) มหาวิทยาลัยรามคำแหง พ.ศ. 2528

ว.บ. (โฆษณาและประชาสัมพันธ์) มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ พ.ศ. 2526

Email : somdech.ru@ssru.ac.th

website : www.teacher.ssru.ac.th/somdech_ru/


ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ประกายกาวิล ศรีจินดา

ตำแหน่ง กรรมการบริหารหลักสูตร

ประวัติการศึกษา

ปร.ด. (การสื่อสาร) มหาวิทยาลัยนเรศวร พ.ศ. 2558

นศ.ม. (นิเทศศาสตรพัฒนาการ) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย พ.ศ. 2548

ศศ.บ. (นิเทศศาสตร์) สถาบันราชภัฏสวนสุนันทา พ.ศ. 2540

อีเมลล์ : prakaikavin.sr@ssru.ac.th

เว็บไซต์ : www.teacher.ssru.ac.th/prakaikavin_sr/


ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. สมศักดิ์ คล้ายสังข์

ตำแหน่ง กรรมการบริหารหลักสูตร

ประวัติการศึกษา

นศ.ด. (นิเทศศาสตร์) มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ พ.ศ. 2560

กศ.ม.(เทคโนโลยีการศึกษา)มหาวิทยาลัยศรีนครินทรโรฒ พ.ศ. 2547

กศ.บ.(เทคโนโลยีทางการศึกษา)มหาวิทยาลัยศรีนครินทรโรฒ พ.ศ. 2542

อีเมลล์ : somsak.kl@ssru.ac.th

เว็บไซต์ : www.elfms.ssru.ac.th/somsak_kl/


ดร. กฤษณะ เชื้อชัยนาท

ตำแหน่ง กรรมการและเลขาบริหารหลักสูตร

ประวัติการศึกษา

นศ.ด. (นิเทศศาสตร์)มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ พ.ศ.2558

นศ.ม. (การโฆษณา) มหาวิทยาลัยศรีปทุม พ.ศ.2548

ศศ.บ. (นิเทศศาสตร์) สถาบันราชภัฏธนบุรี พ.ศ.2546

อีเมลล์ : krisana.ch@ssru.ac.th

เว็บไซต์ : www.elfms.ssru.ac.th/krisana_ch/