ปรัชญา วิสัยทัศน์ และพันธกิจ


ปรัชญา
มุ่งเน้นสร้างนักวิจัย นักวิชาการ และนักบริหารด้านการสื่อสาร เพื่อพัฒนาองค์ความรู้ทางด้านนิเทศศาสตร์ที่สามารถจะเป็นผู้นำความคิด ในประเด็นที่จะเป็นประโยชน์ต่อสังคมและประเทศชาติอย่างมีคุณธรรมและจริยธรรม


วิสัยทัศน์
สร้างนักวิจัย นักวิชาการ และนักบริหารด้านการสื่อสาร


พันธกิจ
ผลิตนิเทศศาสตรดุษฎีบัณฑิต  เป็นผู้ที่มีความรู้ความสามารถมีความเป็นผู้นำทางวิชาการมีคุณธรรม จริยธรรม มีวิสัยทัศน์ที่กว้างไกลมีความรู้ พร้อมที่จะเป็นผู้นำทางวิชาการ ด้านการสื่อสาร