มคอ.3มคอ.3 ภาคเรียนที่ 2/2561

1. DCA8201 ทฤษฎีการสื่อสารขั้นสูง    

1.DCA8201ทฤษฎีการสื่อสารขั้นสูง นศ.ด. 2-61.pdf

2. DCA8202 ระเบียบวิธีวิจัยการสื่อสารขั้นสูง  

2.DCA8202 ระเบียบวิธีวิจัยทางการสื่อสารขั้นสูง.pdf

3. DCA8602 เทคโนโลยีสารสนเทศสำหรับดุษฎีบัณฑิต  

3. DCA8602 เทคโนโลยีสารสนเทศสำหรับดุษฎีบัณฑิต.pdf