หน้าหลัก > ข่าว > ข่าว > หลักสูตรนิเทศศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการสื่อสาร ได้รับเกียรติจาก ผศ.ดร.บวรสรรค์ เจี่ยดำรง
หลักสูตรนิเทศศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการสื่อสาร ได้รับเกียรติจาก ผศ.ดร.บวรสรรค์ เจี่ยดำรง

admin dca
2020-01-11 14:58:34

วันเสาร์ที่ ๙ พฤศจิกายนนี้
หลักสูตรนิเทศศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการสื่อสาร
ได้รับเกียรติจาก ผศ.ดร.บวรสรรค์ เจี่ยดำรง
ประธานหลักสูตรนิเทศศาสตรมหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี บรรยายเรื่อง แนวทางเบื้องต้นในการพัฒนาหัวข้อวิทยานิพนธ์และบทความตีพิมพ์

หลักสูตรนิเทศศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชานวัตกรรมการสื่อสารภาครัฐและภาคเอกชน
ได้รับเกียรติจาก ดร.เอกพล เธียรถาวร
อาจารย์คณะวารสารศาสตร์และสื่อสารมวลชน มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ บรรยายในรายวิชา ทฤษฎีการสื่อสาร

#งานดี ???? #บอกต่อ ????

#นิเทศศาสตร์สวนสุนันทา #commartsssru