หน้าหลัก > ข่าว > ข่าว > หลักสูตรนิเทศศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชานวัตกรรมการสื่อสารภาครัฐและภาคเอกชน ได้รับเกียรติจาก ดร.เอกพล เธียรถาวร
หลักสูตรนิเทศศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชานวัตกรรมการสื่อสารภาครัฐและภาคเอกชน ได้รับเกียรติจาก ดร.เอกพล เธียรถาวร

admin dca
2020-01-11 15:09:43

หลักสูตรนิเทศศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชานวัตกรรมการสื่อสารภาครัฐและภาคเอกชน ได้รับเกียรติจาก ดร.เอกพล เธียรถาวร อาจารย์คณะวารสารศาสตร์และสื่อสารมวลชน มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เป็นวิทยากรรับเชิญ ล้อมวงชวนนักศึกษาปริญญาโทร่วมคุยในรายวิชา ทฤษฎีการสื่อสาร (MPC5101) เมื่อวันที่ 9 พฤศจิกายน 2562 ณ บัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา โดยมีอาจารย์ ดร.นันทิดา โอฐกรรม เป็นผู้รับผิดชอบรายวิชา

#นิเทศศาสตร์สวนสุนันทา #commartsssru #cassru