หน้าหลัก > ข่าว > ข่าว > การสร้างเครือข่าย
การสร้างเครือข่าย

admin dca
2020-01-15 10:35:07

“การสร้างเครือข่าย”

เมื่อวานนี้ (วันอังคารที่ 14 มกราคม 2563) รศ.ดร.สมเดช รุ่งศรีสวัสดิ์ ประธานหลักสูตรนิเทศศาสตดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการสื่อสาร และตำแหน่งรองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา บรรยายพิเศษเรื่อง “การสร้างเครือข่าย” ให้แก่ผู้บริหารระดับกลาง หลักสูตรการฝึกอบรมอำนวยการท้องถิ่นระดับกลางรุ่นที่ 6 ของกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น ณ อาคารฝึกอบรบ ตำบลคลองหลวง 1 จังหวัดปทุมธานี เพื่อเตรียมความพร้อมให้แก่ผู้บริหารระดับกลาง ได้แก่ ผู้อำนวยการกองจากส่วนราชการต่างๆ ในสังกัด อบจ. อบต. และเทศบาล ในการก้าวสู่ตำแหน่งผู้บริหารระดับสูงซึ่งจะมีการสอบแข่งขันกันในเร็วๆ นี้

“หัวใจของการสร้างเครือข่ายที่สำคัญ อยู่ที่การสร้างความสัมพันธ์กันในเครือข่าย มีความเท่าเทียมกัน เป็นไปโดยสมัครใจ มีเป้าหมายที่แน่ชัด แบ่งปันผลประโยชน์ได้อย่างเป็นธรรม และต้องใช้เวลาในการสร้างความสัมพันธ์ เพราะฉะนั้นจะต้องรู้เทคนิคในการสื่อสารอย่างมีประสิทธิภาพเพื่อสร้างความประทับใจ ความเข้าใจ และเกิดความรัก ความศรัทธาในหมู่คณะ รวมถึงเครือข่ายที่เกิดขึ้น” รศ.ดร.สมเดช รุ่งศรีสวัสดิ์ กล่าวสรุปและแสดงให้เห็นดังภาพ