หน้าหลัก > ข่าว > ข่าว > รองศาสตราจารย์ ดร.สมเดช รุ่งศรีสวัสดิ์ รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา เป็นประธานเปิดการประชุมวิชาการและเสนอผลงานวิจัยระดับชาติ ครั้ง 3
รองศาสตราจารย์ ดร.สมเดช รุ่งศรีสวัสดิ์ รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา เป็นประธานเปิดการประชุมวิชาการและเสนอผลงานวิจัยระดับชาติ ครั้ง 3

admin dca
2020-01-11 15:25:39

บัณฑิตวิทยาลัย สวนสุนันทา
จัดประชุมเสนอผลงานวิจัยระดับชาติ ครั้งที่ 3

รองศาสตราจารย์ ดร.สมเดช รุ่งศรีสวัสดิ์ รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา เป็นประธานเปิดการประชุมวิชาการและเสนอผลงานวิจัยระดับชาติ ครั้ง 3 (Graduate School Conference 2019) วันศุกร์ที่ 15 พฤศจิกายน 2562 ณ ห้องประชุมช่อแก้ว มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา จัดโดยบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ร่วมกับเครือข่ายบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยศิลปากร มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ และมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา มีนักศึกษาระดับปริญญาเอก และนักศึกษาปริญญาโท คณาจารย์จากมหาวิทยาลัยต่างๆ ส่งผลงานวิจัยเข้านำเสนอถึง 140 บทความ คัดเลือกผลงานที่ผ่านเกณฑ์คุณภาพการวิจัยได้ 123 บทความ แบ่งเป็นงานวิจัยกลุ่มวิชามนุษยศาสตรและสังคมศาสตร์ กลุ่มวิชาการศึกษา กลุ่มวิชาบริหารธุรกิจ และกลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

“การประชุมวิชาการและนำเสนอผลงานวิจัยมีความสำคัญในการเผยแพร่ผลงานวิจัยสู่สาธารณะ สร้างองค์ความรู้ใหม่ซึ่งจะนำไปสู่การต่อยอดการสร้างนวัตกรรมในการพัฒนาประเทศ เศรษฐกิจ และสังคม การประชุมวิชาการและนำเสนอผลงานวิจัยยังเป็นการพัฒนาวิชาชีพและศาสตร์ให้ได้มาตรฐานเทียบเคียงได้กับสากล และสามารถก้าวไปสู่ความเป็นผู้นำทางวิชาการได้ในที่สุด” รองศาสตราจารย์ ดร.สมเดช รุ่งศรีสวัสดิ์ กล่าวสรุปในพิธีเปิด