หน้าหลัก > ข่าว > ข่าว > ฝ่าวิกฤติอุดมศึกษา สวนสุนันทาผงาดราชภัฏอันดับ 1 นักเรียนแห่สมัคร TCAS รอบที่ 1 ทะลุเป้าเกินเกือบ 300%
ฝ่าวิกฤติอุดมศึกษา สวนสุนันทาผงาดราชภัฏอันดับ 1 นักเรียนแห่สมัคร TCAS รอบที่ 1 ทะลุเป้าเกินเกือบ 300%

admin dca
2020-01-11 15:44:25

ฝ่าวิกฤติอุดมศึกษา สวนสุนันทาผงาดราชภัฏอันดับ 1
นักเรียนแห่สมัคร TCAS รอบที่ 1 ทะลุเป้าเกินเกือบ 300%

รองศาสตราจารย์ ดร.สมเดช รุ่งศรีสวัสดิ์ รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา แถลงภายหลังการปิดรับสมัคร TCAS รอบที่ 1 Portfolio หรือการคัดเลือกรับนักเรียนจากประวัติผลการเรียนและผลงาน ซึ่งมหาวิทยาลัยมีแผนรับรอบแรกนี้ จำนวน 5,466 คน มีนักเรียนสนใจสมัครเข้าเรียนถึง 14,858 คน ชำระเงินค่าสมัครสอบ 11,487 คน เกินกว่าเป้าหมายที่รับถึง 9,392 คน คิดเป็น 272% โดยทุกคณะมีนักเรียนสมัครเกินกว่าเป้าหมายเกือบทั้งหมด คณะครุศาสตร์มีผู้สมัครถึง 3,755 คน แผนรับ 336 คน คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์มีผู้สมัคร 3,150 คน แผนรับ 1,222 คน คณะวิทยาการจัดการมีผู้สมัคร 1,895 คน แผนรับ 927 คน คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีมีผู้สมัคร 1,046 คน แผนรับ 306 คน วิทยาลัยพยาบาลมีผู้สมัคร 1,461 คน แผนรับ 80 คน เป็นต้น รายละเอียดดูได้จากตารางภาพประกอบ

รองศาสตราจารย์ ดร. สมเดช รุ่งศรีสวัสดิ์ กล่าวต่อไปว่า “ความสำเร็จจากการที่นักเรียนให้ความนิยมและเลือกเรียนที่มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทานั้น เป็นเพราะการทำงานเป็นทีมที่เข้มแข็ง มีวิสัยทัศน์ นโยบาย เป้าหมาย และแผนการบริหารจัดการการอุดมศึกษาที่ชาญฉลาดของสภามหาวิทยาลัย สภาวิชาการ และคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทาภายใต้การนำของรองศาสตราจารย์ ดร.ฤๅเดช เกิดวิชัย อธิการบดี ที่ได้วางแผนแม่บทให้กับมหาวิทยาลัยทั้งแผนระยะยาว 15 ปี และแผนระยะสั้น 5 ปี ด้วยวิสัยทัศน์การเป็นมหาวิทยาลัยแม่แบบที่ดีของสังคม และนโยบายการเป็นเอตะทัคคะของแต่ละสาขาวิชา โดยทุกสาขาวิชาจะต้องเร่งพัฒนาตนเองให้ติดอันดับ 1 ใน 10 ของประเทศ รวมถึงการยกระดับมหาวิทยาลัยเข้าสู่การจัดอันดับโลก ตลอดระยะเวลา 7 ปี สวนสุนันทาได้รับการจัดอันดับเป็นมหาวิทยาลัยราชภัฏอันดับ 1 ของประเทศ 10 สมัย จาก webometric ของประเทศสเปน และกำลังก้าวเข้าสู่การจัดอันดับ QS Ranking ของประเทศอังกฤษ”

“นอกจากนี้การประกันคุณภาพการศึกษาภายในประเทศทั้งจาก สมศ. และสกอ. ทุกสาขาวิชาผ่านการรับรองและได้รับคะแนนประเมินอยู่ในเกณณ์ดีมากเกือบทุกองค์ประกอบตัวชี้วัด ด้านการจัดการเรียนการสอน การวิจัยและบริการวิชาการ การทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม การบริหารจัดการ รวมถึงการมีงานทำของนักศึกษาที่มีตัวเลขการประเมินถึง 92% จากนโยบายทุกสาขาวิชาที่เปิดสอนต้องมีเครือข่ายบริษัท ห้างร้าน หน่วยงานทั้งภาครัฐและเอกชน สมาคม สมาพันธ์ที่เกี่ยวข้องรองรับการฝึกงานและการทำงานของนักศึกษา รวมถึงการเพิ่มคุณสมบัติพิเศษ TALENT ให้แก่นักศึกษาในสามด้าน ได้แก่ ภาษาอังกฤษ การวิจัย และบุคลิกภาพ นักศึกษาทุกคนที่จะสำเร็จการศึกษาจากสวนสุนันทาต้องสอบผ่านเกณฑ์ภาษาอังกฤษมาตรฐานของมหาวิทยาลัย SSRU TEP (Suan Sunandha Rajabhat University Test of English Proficiency) ต้องทำวิจัยและเขียนบทความวิจัยเพื่อตีพิมพ์เผยแพร่แม้จะเป็นระดับปริญญาตรี ซึ่งผู้ที่มีผลงานวิจัยดีเด่นของทุกคณะจะได้รับทุนเต็มจำนวนทั้งค่าเครื่องบิน ที่พัก และอาหารเพื่อไปเสนองานวิจัยในต่างประเทศพร้อมคณาจารย์ ในประเทศยุโรป เช่น อังกฤษ ฝรั่งเศส เยอรมันนี อิตาลี สวิส สเปน รัสเซีย และสหรัฐอเมริกา ญี่ปุ่น เกาหลี จีน เป็นต้น ในแต่ละปีมหาวิทยาลัยลงทุนกว่า 100 ล้านบาทเพื่อส่งอาจารย์ บุคลากรสายสนับสนุน และนักศึกษาไปนำเสนองานในต่างประเทศเพื่อยกระดับศักยภาพของอาจารย์ บุคลากร และนักศึกษาทั้งด้านการวิจัย และภาษาอังกฤษ เราเชื่อมั่นว่าคุณภาพการศึกษาและความสำเร็จไม่ได้เกิดขึ้นด้วยความบังเอิญ แต่เกิดขึ้นจากความพยายามที่ชาญฉลาดของผู้บริหารและทุกคนในองค์กรร่วมกันสร้างด้วยความรักสามัคคี” รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ มหาวิทยาลัยราชภัฏอันดับ 1 กล่าวในที่สุด