หน้าหลัก > ข่าว > ข่าว > หลักสูตรปริญญาเอก นิเทศศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการสื่อสาร ได้รับเกียรติจาก รองศาสตราจารย์ ดร.อัศวิน เนตรโพธิ์แก้ว
หลักสูตรปริญญาเอก นิเทศศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการสื่อสาร ได้รับเกียรติจาก รองศาสตราจารย์ ดร.อัศวิน เนตรโพธิ์แก้ว

admin dca
2020-01-11 14:35:40

หลักสูตรปริญญาเอก นิเทศศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการสื่อสาร ได้รับเกียรติจาก รองศาสตราจารย์ ดร.อัศวิน เนตรโพธิ์แก้ว ประธานหลักสูตรนิเทศศาสตร์ จากสถาบันพัฒนบริหารศาสตร์ (NIDA) บรรยายหัวข้อ “ทฤษฎี Marxist ด้านการสื่อสาร” ให้กับนักศึกษาปริญญาเอก รุ่นที่ 2 ในรายวิชาทฤษฎีการสื่อสารขั้นสูง โดยมี อาจารย์ ดร.สมศักดิ์ คล้ายสังข์ เป็นอาจารย์ประจำวิชา

#นิเทศศาสตร์สวนสุนันทา #commartsssru