หน้าหลัก > ข่าว > ข่าว > หลักสูตรปริญญาเอก นิเทศศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการสื่อสาร ได้รับเกียรติจาก รองศาสตราจารย์ ดร.กุลทิพย์ ศาสตระรุจิ
หลักสูตรปริญญาเอก นิเทศศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการสื่อสาร ได้รับเกียรติจาก รองศาสตราจารย์ ดร.กุลทิพย์ ศาสตระรุจิ

admin dca
2020-01-11 14:46:10

หลักสูตรปริญญาเอก นิเทศศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการสื่อสาร ได้รับเกียรติจาก รองศาสตราจารย์ ดร.กุลทิพย์ ศาสตระรุจิ จากสถาบันพัฒนบริหารศาสตร์ (NIDA) บรรยายหัวข้อ “Digital citizenship & media literacy
สังคมต้องสร้างพลังให้ปัจเจก ปัจเจกจะช่วยสร้างสังคม” ให้กับนักศึกษาปริญญาเอก รุ่นที่ 2 ในรายวิชาทฤษฎีการสื่อสารขั้นสูง โดยมี อาจารย์ ดร.สมศักดิ์ คล้ายสังข์ เป็นอาจารย์ประจำวิชา

#นิเทศศาสตร์สวนสุนันทา #commartsssru