หน้าหลัก > ข่าว > ข่าว > ร่วมงานสัมมนาเผยแพร่ความรู้ “โทรทัศน์ไทย 2020”
ร่วมงานสัมมนาเผยแพร่ความรู้ “โทรทัศน์ไทย 2020”

admin dca
2020-01-11 15:50:59

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ประกายกาวิล ศรีจินดา กรรมการบริหารหลักสูตรนิเทศศาสตรดุษฎีบัณฑิต และรองศาสตราจารย์สุรสิทธิ์ วิทยารัฐ ประธานหลักสูตรนิเทศศาสตรบัณฑิต พร้อมด้วย อ.ณัฎฐินี ชูช่วย และ อ.บุษบา ศรีรัตนากร นักศึกษาปริญาเอก รุ่นที่ 2 ร่วมงานสัมมนาเผยแพร่ความรู้ “โทรทัศน์ไทย 2020” การนำเสนอผลการวิจัยจากโครงการศึกษาผลกระทบและแนวทางการพัฒนารูปแบบและเนื้อหารายการโทรทัศน์ภาคพื้นดินในระบบดิจิตอลในประเทศไทยหลังการเปลี่ยนผ่าน ดำเนินโครงการวิจัยโดย สำนักศูนย์วิจัยและให้คำปรึกษาแห่งมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ได้รับทุนสนับสนุนจาก กองทุนวิจัยและพัฒนากิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคม เพื่อประโยชน์สาธารณะ (กทปส.)

ในการนี้ กล่าวต้อนรับและแนะนำโครงการวิจัย โดยผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พจนา ธูปแก้ว หัวหน้าโครงการวิจัย ปาฐกถาพิเศษ จาก ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อัจฉรา ปัณฑรานุวงศ์ คณบดี คณะวารสารศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ รวมถึงการนำเสนอผลการศึกษาและเผยแพร่ความรู้ โดย ดร.สิขเรศ สิรากานต์ นักวิชาการอิสระด้านทีวีดิจิตอล ณ ห้องรัตนโกสินทร์ ชั้น 1 โรงแรมนารายณ์ (สีลม กรุงเทพมหานคร)

#นิเทศศาสตร์สวนสุนันทา #commartsssru