หน้าหลัก > ข่าว > ข่าว > หลักสูตรปริญญาโท นิเทศศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชานวัตกรรมการสื่อสารภาครัฐและภาคเอกชน ได้รับเกียรติจาก คุณอดิศักดิ์ อมรฉัตร
หลักสูตรปริญญาโท นิเทศศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชานวัตกรรมการสื่อสารภาครัฐและภาคเอกชน ได้รับเกียรติจาก คุณอดิศักดิ์ อมรฉัตร

admin dca
2020-01-11 14:52:27

หลักสูตรปริญญาโท นิเทศศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชานวัตกรรมการสื่อสารภาครัฐและภาคเอกชน ได้รับเกียรติจาก คุณอดิศักดิ์ อมรฉัตร เลขาธิการสมาคมโฆษณาแห่งประเทศไทย บรรยายหัวข้อ “Digital Transformation in Marketing Communication"
ในรายวิชานวัตกรรมการสื่อสาร โดยมี อาจารย์ ดร.ดุษฎี นิลดำ เป็นอาจารย์ประจำวิชา

#นิเทศศาสตร์สวนสุนันทา #commartsssru #cassru