หน้าหลัก > ข่าว > ข่าว > หลักสูตรนิเทศศาสตรมหาบัณฑิต สาขานวัตกรรมการสื่อสารภาครัฐและภาคเอกชน (นศ.ม)ได้รับเกียรติจาก ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ประกายกาวิล ศรีจินดา
หลักสูตรนิเทศศาสตรมหาบัณฑิต สาขานวัตกรรมการสื่อสารภาครัฐและภาคเอกชน (นศ.ม)ได้รับเกียรติจาก ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ประกายกาวิล ศรีจินดา

admin dca
2020-01-11 14:55:57

หลักสูตรนิเทศศาสตรมหาบัณฑิต สาขานวัตกรรมการสื่อสารภาครัฐและภาคเอกชน (นศ.ม)ได้รับเกียรติจาก ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ประกายกาวิล ศรีจินดา กรรมการบริหารประจำหลักสูตรนิเทศศาสตรดุษฎีบัณฑิต เป็นวิทยาการรับเชิญในรายวิชา ทฤษฎีการสื่อสาร (MPC5101) หัวข้อ “ทฤษฎีการสื่อสารองค์กร (Corporate Communication)” ให้กับนักศึกษาปริญญาโท เมื่อวันที่ 26 ตุลาคม 2562 ณ บัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา โดยมีอาจารย์ ดร.นันทิดา โอฐกรรม เป็นผู้รับผิดชอบรายวิชา

#นิเทศศาสตร์สวนสุนันทา