หน้าหลัก > ข่าว > ข่าว > หลักสูตรนิเทศศาสตรมหาบัณฑิต สาขานวัตกรรมการสื่อสารภาครัฐและภาคเอกชน (นศ.ม)ได้รับเกียรติจาก รองศาสตราจารย์สุรสิทธิ์ วิทยารัฐ ประธานหลักสูตรนิเทศศาสตรบัณฑิต บรรยายครั้งที่ 2
หลักสูตรนิเทศศาสตรมหาบัณฑิต สาขานวัตกรรมการสื่อสารภาครัฐและภาคเอกชน (นศ.ม)ได้รับเกียรติจาก รองศาสตราจารย์สุรสิทธิ์ วิทยารัฐ ประธานหลักสูตรนิเทศศาสตรบัณฑิต บรรยายครั้งที่ 2

admin dca
2020-01-11 14:19:03

หลักสูตรนิเทศศาสตรมหาบัณฑิต สาขานวัตกรรมการสื่อสารภาครัฐและภาคเอกชน (นศ.ม)ได้รับเกียรติจาก รองศาสตราจารย์สุรสิทธิ์ วิทยารัฐ ประธานหลักสูตรนิเทศศาสตรบัณฑิต บรรยายครั้งที่ 2 หัวข้อ "การสื่อสารกับงานข่าวดิจิทัล" ในรายวิชา กฎหมายและจริยธรรมการจัดการการสื่อสาร (MPC5105) เมื่อวันเสาร์ที่ 28 กันยายน ณ บัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา โดยมีอาจารย์ ดร. สาวิตรี สุวรรณโณ เป็นผู้รับผิดชอบวิชา

#นิเทศศาสตร์สวนสุนันทา #cassru