หน้าหลัก > ข่าว > ข่าว > หลักสูตรนิเทศศาสตรมหาบัณฑิต สาขานวัตกรรมการสื่อสารภาครัฐและภาคเอกชน (นศ.ม.)ได้รับเกียรติจาก คุณอดิศักดิ์ อมรฉัตร
หลักสูตรนิเทศศาสตรมหาบัณฑิต สาขานวัตกรรมการสื่อสารภาครัฐและภาคเอกชน (นศ.ม.)ได้รับเกียรติจาก คุณอดิศักดิ์ อมรฉัตร

admin dca
2020-01-11 14:22:03

ด้วยหลักสูตรนิเทศศาสตรมหาบัณฑิต สาขานวัตกรรมการสื่อสารภาครัฐและภาคเอกชน (นศ.ม.)ได้รับเกียรติจาก คุณอดิศักดิ์ อมรฉัตร เลขาธิการสมาคมโฆษณาแห่งประเทศไทย บรรยายหัวข้อ “Digital Transformation in Marketing Communication” ในรายวิชา MPC5102 นวัตกรรมการสื่อสาร ในวันอาทิตย์ที่ 20 ตุลาคม 2562 ระหว่างเวลา 9.00 -12.00 น.โดยมีอาจารย์ ดร.ดุษฎี นิลดำ เป็นผู้รับผิดชอบวิชา

#นิเทศศาสตร์สวนสุนันทา
#cassru

ภาพโดย สมาคมโฆษณาแห่งประเทศไทย