หน้าหลัก > ข่าว > ข่าว > อบรมสัมมนา
อบรมสัมมนา

admin dca
2019-02-12 14:58:39

อบรมสัมมนา กลุ่มศึกษาการสื่อสารกับกลุ่มคน และชุมชน ณ มหาวิทยาลัยรามคำแหง
     วันที่ (8 กุมภาพันธ์ 2562) คณาจารย์ประจำหลักสูตรนำนักศึกษาปริญญาเอก หลักสูตรนิเทศศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการสื่อสาร รุ่น 1 ร่วมประชุมกลุ่มศึกษาการสื่อสารกับกลุ่มคนและชุมชนศึกษา ครั้งที่ 1/2561 กับเมธีวิจัยอวุโส รองศาสตราจารย์ ดร.กาญจนา แก้วเทพ ณ อาคารศรีจุฬาลักษณ์ มหาวิทยาลัยรามคำแหง