หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวประชาสัมพันธ์ > “หลักสูตรปริญญาเอก จัดสัมมนาออนไลน์ “อิทธิพลของสื่อสังคมออนไลน์ ที่มีต่อค่านิยมเยาวชนไทย””
“หลักสูตรปริญญาเอก จัดสัมมนาออนไลน์ “อิทธิพลของสื่อสังคมออนไลน์ ที่มีต่อค่านิยมเยาวชนไทย””

admin dca
2022-06-04 10:29:52

หลักสูตรปริญญาเอก นิเทศศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการสื่อสาร บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ได้รับเกียรติจาก รองศาสตราจารย์อังธิดา ลิมป์ปัทมปาณี นักวิชาการอิสระด้านสื่อสารมวลชน  รับเชิญบรรยายพิเศษ โครงการสัมมนาด้านการสื่อสาร นักศึกษาปริญญาเอก ประจำภาคการศึกษาที่ 3/2564 หัวข้อ “อิทธิพลของสื่อสังคมออนไลน์ ที่มีต่อค่านิยมเยาวชนไทย”  ในวันเสาร์ที่ 28 พฤษภาคม 2565  พร้อมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ทัศนคติ หัวข้อวิทยานิพนธ์ โดยใช้แนวทางการเรียนรู้สู่การเปลี่ยนแปลง หรือ Transformative learning ผ่านระบบออนไลน์ Google Meet มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของรายวิชาสัมมนาด้านการสื่อสาร โดยมี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ประกายกาวิล ศรีจินดา เป็นอาจารย์ประจำวิชา