หน้าหลัก > ข่าว > การสอบวิทยานิพนธ์ > จบแล้ว “นิเทศศาสตรดุษฎีบัณฑิต” สวนสุนันทา
จบแล้ว “นิเทศศาสตรดุษฎีบัณฑิต” สวนสุนันทา

admin dca
2022-02-19 14:05:15

จบแล้ว “นิเทศศาสตร์ดุษฎีบัณฑิต” สวนสุนันทา

คนแรก รุ่นที่ 1 วิทยานิพนธ์เรื่อง “ภาพลักษณ์ LGBT”

รศ.ดร.สมเดช รุ่งศรีสวัสดิ์ ประธานหลักสูตรนิเทศศาสตร์ดุษฎีบัณฑิต มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา เปิดเผยว่า วันนี้ (วันศุกร์ที่ 24 ธันวาคม 2564) อาจารย์ณรงค์ อนุรักษ์ ประจำสาขาวิชาวารสารศาสตร์ วิทยาลัยนิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา นักศึกษาระดับปริญญาเอก รุ่นที่ 1 ได้สอบป้องกันวิทยานิพนธ์เรื่อง “การรับรู้และแนวทางการสื่อสารเพื่อส่งเสริมภาพลักษณ์ของกลุ่มผู้มีความหลากหลายทางเพศผ่านภาพยนตร์และละครโทรทัศน์ประเทศไทย” ผ่านในระดับ “ดี” โดยมีการแก้ไขเล็กน้อย ซึ่งคณะกรรมการสอบประกอบด้วย รศ.ดร.เสรี วงษ์มณฑา ผู้ทรงคุณวุฒิด้านนิเทศศาสตร์และประธานคณะกรรมการปฏิรูปประเทศด้านการสื่อสารมวลชน เทคโนโลยีสารสนเทศ  เป็นประธานการสอบและกรรมการสอบ ได้แก่ 1.รศ.ดร.สมเดช รุ่งศรีสวัสดิ์ อาจารย์ที่ปรึกษาและประธานหลักสูตรนิเทศศาสตรดุษฎีบัณฑิต 2.รศ.ดร.สุกัญญา บูรณเดชาชัย คณบดีวิทยาลัยนิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี และ3.รศ.สุรสิทธิ์ วิทยารัฐ อาจารย์ที่ปรึกษาร่วม/ประธานหลักสูตรนิเทศศาสตรบัณฑิต วิทยาลัยนิเทศศาสตร์ และ รศ.ดร.บัณฑิต ผังนิรันดร์  ผู้ทรงคุณวุฒิด้านสถิติและระเบียบวิธีวิจัย คณบดีวิทยาลัยนวัตกรรมการจัดการ  เป็นกรรมการและเลขานุการ

“วัตถุประสงค์ของวิทยานิพนธ์นี้ต้องการหาภาพลักษณ์ของกลุ่มผู้มีความหลากหลายทางเพศ (LGBT)ผ่านสื่อภาพยนตร์และโทรทัศน์  ทัศนคติของสื่อมวลชน ผู้ผลิตภาพยนตร์และละครโทรทัศน์ที่มีต่อกลุ่ม LGBTและแนวทางการส่งเสริมภาพลักษณ์ของกลุ่ม LGBT ผลการวิจัยพบว่าภาพลักษณ์ของกลุ่ม LGBTได้รับการยอมรับจากสังคมมากขึ้น สื่อมวลชนและผู้ผลิตภาพยนตร์และละครโทรทัศน์นำเอาตัวตนของกลุ่ม LGBT มาสร้างสีสรรและความสนใจทางการตลาด ทัศนคติที่มีต่อกลุ่ม LGBT ส่วนใหญ่ชื่นชอบ สำหรับแนวทางในการส่งเสริมภาพลักษณ์ของกลุ่ม LGBT คือการส่งเสริมความเท่าเทียมกัน ลดบทบาทก้าวร้าว ล้อเลียน อิจฉาริษยา และนำเสนอบทบาทที่เป็นปกติและเป็นธรรมชาติ” รศ.ดร.สมเดช รุ่งศรีสวัสดิ์ กล่าวโดยสรุป