หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวประชาสัมพันธ์ > ขอเชิญนักศึกษาปริญญาเอกร่วมฟังบรรยายพิเศษ ในหัวข้อ “การประยุกต์ใช้ทฤษฎีการสื่อสารกับการวิจัยเชิงประวัติศาสตร์ : ถอดบทเรียนจากประสบการณ์วิจัย”
ขอเชิญนักศึกษาปริญญาเอกร่วมฟังบรรยายพิเศษ ในหัวข้อ “การประยุกต์ใช้ทฤษฎีการสื่อสารกับการวิจัยเชิงประวัติศาสตร์ : ถอดบทเรียนจากประสบการณ์วิจัย”

admin dca
2022-03-05 15:47:11

หลักสูตรปริญญาเอก นิเทศศาสตร์ สวนสุนันทา ขอเชิญนักศึกษาปริญญาเอกร่วมฟังบรรยายพิเศษ ในหัวข้อ “การประยุกต์ใช้ทฤษฎีการสื่อสารกับการวิจัยเชิงประวัติศาสตร์ : ถอดบทเรียนจากประสบการณ์วิจัย” โดย รองศาสตราจารย์ สุรสิทธิ์ วิทยารัฐ  ประธานหลักสูตรนิเทศศาสตรบัณฑิต วิทยาลัยนิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ในวันอาทิตย์ที่ 27 กุมภาพันธ์ 2565 เวลา 09:00 น. เป็นต้นไป ผ่านระบบ Google Meet ของมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา

#นิเทศศาสตร์สวนสุนันทา

#commartsssru