หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวประชาสัมพันธ์ > ขอเชิญฟังการบรรยายพิเศษ “การสื่อสารกับงานวิจัย ยุค Next Normal”
ขอเชิญฟังการบรรยายพิเศษ “การสื่อสารกับงานวิจัย ยุค Next Normal”

admin dca
2022-06-04 10:27:49

หลักสูตรปริญญาเอก นิเทศศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการสื่อสาร บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ขอเชิญฟังการบรรยายพิเศษ โครงการสัมมนาด้านการสื่อสาร นักศึกษาปริญญาเอก ประจำภาคการศึกษาที่ 3/2564 หัวข้อ  “การสื่อสารกับงานวิจัย ยุค Next Normal” โดยวิทยากรรับเชิญ รองศาสตราจารย์ ดร.สุกัญญา บูรณะเดชาชัย คณบดีคณะนิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี  และประธานคณะอนุกรรมการฝ่ายวิชาการ สภาการสื่อสารมวลชนแห่งชาติ ในวันเสาร์ที่ 4 มิถุนายน 2565 ผ่านระบบออนไลน์ Google Meet มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของรายวิชาสัมมนาด้านการสื่อสาร โดยมี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ประกายกาวิล ศรีจินดา เป็นอาจารย์ประจำวิชา

รายละเอียด เพิ่มเติม โทร 080-084-7389 (คุณเพ็ญพักตร์) ไลน์ : Phenphak N’nam