หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวประชาสัมพันธ์ > อาจารย์หลักสูตรปริญญาเอกนิเทศศาสตร์ สวนสุนันทา เป็นประธานสอบวิทยานิพนธ์ให้นิเทศศาสตร์ มสธ. 3 เรื่อง”
อาจารย์หลักสูตรปริญญาเอกนิเทศศาสตร์ สวนสุนันทา เป็นประธานสอบวิทยานิพนธ์ให้นิเทศศาสตร์ มสธ. 3 เรื่อง”

admin dca
2022-03-05 15:42:44

อาจารย์หลักสูตรปริญญาเอกนิเทศศาสตร์ สวนสุนันทา เป็นประธานสอบวิทยานิพนธ์ให้นิเทศศาสตร์ มสธ. 3 เรื่อง”

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ประกายกาวิล ศรีจินดา กรรมการประจำหลักสูตรปริญญาเอก นิเทศศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการสื่อสาร ได้รับเชิญจากสำนักบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช (มสธ.) ให้เป็นประธานกรรมการสอบปกป้องวิทยานิพนธ์ ระดับมหาบัณฑิต สาขาวิชานิเทศศาสตร์ จำนวน 3 เรื่อง ประกอบด้วย

    • การสื่อสารในการบริการประชาชนในการจัดเก็บภาษีบำรุงท้องถิ่นขององค์การบริหารตำบลบ้านแหลม จังหวัดเพชรบุรี โดย นางกฤตยารัตน์ ผดุงเกียรติวงศ์

    • การสื่อสารเพื่อการรณรงค์เลือกตั้งของนายกเทศมนตรี ตำบลบ้านแหลม จังหวัดเพชรบุรี โดย นายบุญพร ตันติวิญญูพงศ์

    • การรณรงค์การจำกัดขยะของเทศบาลตำบลทับสะแก จ.ประจวบคีรีขันธ์ โดย นายสุนทร ล้ำเลิศ

โดยวิทยานิพนธ์ทั้ง 3 เรื่อง มี รองศาสตราจารย์ ดร.สุภาภรณ์ ศรีดี และอาจารย์ ดร.หฤทัย ปัญญาวุธตระกูล เป็นอาจารย์ที่ปรึกษา เป็นการสอบผ่านระบบออนไลน์ Microsoft Team ของมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช

ซึ่งแสดงถึงศักยภาพของอาจารย์ผู้สอนของหลักสูตรปริญญาเอกนิเทศศาสตร์ สวนสุนันทา ที่ได้รับการยอมรับจากการสอนในระดับบัณฑิตศึกษาที่เป็นหน่วยงานภายนอกมหาวิทยาลัย

#นิเทศศาสตร์สวนสุนันทา

#วิทยาลัยนิเทศศาสตร์สวนสุนันทา

#commartsssru