หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวประชาสัมพันธ์ > ขอเชิญนักศึกษาปริญญาเอกร่วมฟังบรรยายพิเศษ
ขอเชิญนักศึกษาปริญญาเอกร่วมฟังบรรยายพิเศษ

admin dca
2022-02-19 13:44:30

หลักสูตรปริญญาเอก นิเทศศาสตร์ สวนสุนันทา ขอเชิญนักศึกษาปริญญาเอกร่วมฟังบรรยายพิเศษ ในหัวข้อ “การพัฒนางานวิจัยที่มีคุณค่า และสะท้อนการพัฒนาองค์ความรู้ด้านการสื่อสาร : ถอดบทเรียนจากประสบการณ์วิจัย” โดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สามมิติ สุขบรรจง วิทยาลัยนวัตกรรมและสื่อสังคม มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ (มศว.) ประสานมิตร ในวันเสาร์ที่ 12 กุมภาพันธ์ 2565 เวลา 09:00 น. เป็นต้นไป ผ่านระบบ Google Meet ของมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา

#นิเทศศาสตร์สวนสุนันทา

#commartsssru