หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวประชาสัมพันธ์ > ขอเชิญนักศึกษาปริญญาเอกร่วมฟังบรรยายพิเศษ
ขอเชิญนักศึกษาปริญญาเอกร่วมฟังบรรยายพิเศษ

admin dca
2022-03-05 15:45:59

หลักสูตรปริญญาเอก นิเทศศาสตร์ สวนสุนันทา ขอเชิญนักศึกษาปริญญาเอกร่วมฟังบรรยายพิเศษ ในหัวข้อ “การประยุกต์ใช้ทฤษฎีการสื่อสารกับการวิจัยแบบมีส่วนร่วม : ถอดบทเรียนจากประสบการณ์วิจัย” โดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ฟารีดา เจะเอาะ ผู้ช่วยอธิการบดี ฝ่ายสื่อสารองค์กร มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ในวันอาทิตย์ที่ 20 กุมภาพันธ์ 2565 เวลา 09:00 น. เป็นต้นไป ผ่านระบบ Google Meet ของมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา

#นิเทศศาสตร์สวนสุนันทา

#commartsssru