หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวประชาสัมพันธ์ > คณะกรรมการประจำหลักสูตรปริญญาโท นิเทศศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชานวัตกรรมการสื่อสารภาครัฐและภาคเอกชน ประชุมออนไลน์
คณะกรรมการประจำหลักสูตรปริญญาโท นิเทศศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชานวัตกรรมการสื่อสารภาครัฐและภาคเอกชน ประชุมออนไลน์

admin dca
2022-02-19 13:48:01

เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 2 ธันวาคม 2564 คณะกรรมการประจำหลักสูตรปริญญาโท นิเทศศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชานวัตกรรมการสื่อสารภาครัฐและภาคเอกชน บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา  อันประกอบด้วย  ดร.ดุษฎี นิลดำ ประธานหลักสูตรปริญญาโท นิเทศศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชานวัตกรรมการสื่อสารภาครัฐและภาคเอกชน  ดร.นันทิดา โอฐกรรม เลขานุการหลักสูตรปริญญาโท และรองผู้อำนวยการสำนักศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา และดร.สาวิตรี สุวรรณโณ ผู้รักษาราชการแทนรองคณบดีฝ่ายแผนงานและประกันคุณภาพ วิทยาลัยนิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา และอาจารย์ประจำหลักสูตรปริญญาโท นิเทศศาสตรมหาบัณฑิต ได้ร่วมประชุมออนไลน์ โดยมีวาระสำคัญ ได้แก่

1. การปรับรูปแบบการเรียนการสอนของนักศึกษา รุ่นที่ 3 และการวางแผนการจัดทำวิทยานิพนธ์ของนักศึกษา รุ่นที่ 2 เพื่อให้สำเร็จการศึกษาภายในระยะเวลาที่กำหนด

2. การปรับหลักสูตรปริญญาโท นิเทศศาสตรมหาบัณฑิต ในปี 2566 เพื่อให้มีความเป็นสากลมากขึ้น และสอดคล้องกับสภาพความเปลี่ยนแปลงในปัจจุบัน รวมถึงเพื่อให้สอดรับกับหลักสูตรปริญญาตรี นิเทศศาสตรบัณฑิตที่ได้มีการปรับหลักสูตรไปก่อนหน้า และหลักสูตรปริญญาเอก นิเทศศาสตรดุษฎีบัณฑิตที่จะต้องดำเนินการปรับหลักสูตร ในปี 2566 เช่นเดียวกัน

อนึ่ง หลักสูตรนิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา มีการเรียนการสอนตั้งแต่ระดับปริญญาตรี ปริญญาโท และปริญญาเอก โดยเป็นผู้พัฒนาหลักสูตรวิชานิเทศศาสตร์ในกลุ่มมหาวิทยาลัยราชภัฏและเป็นสาขาวิชานิเทศศาสตร์ที่มีความต้องการศึกษาต่อเป็นอันดับต้น ๆ ของกลุ่มราชภัฏ  ปัจจุบัน ได้มีการจัดตั้ง #วิทยาลัยนิเทศศาสตร์ ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา วิทยาเขตนครปฐม 

 #นิเทศศาสตรมหาบัณฑิตสาขาวิชานวัตกรรมการสื่อสารภาครัฐและภาคเอกชน #หลักสูตรปริญญาโทมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา #วิทยาลัยนิเทศศาสตร์ #นิเทศศาสตร์สวนสุนันทา #commartsssru #cassru #ccassru #นิเทศศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏอันดับหนึ่ง