หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวประชาสัมพันธ์ > บรรยายพิเศษ ในหัวข้อ “การพัฒนางานวิจัยที่มีคุณค่า และสะท้อนการพัฒนาองค์ความรู้ด้านการสื่อสาร : ถอดบทเรียนจากประสบการณ์วิจัย”
บรรยายพิเศษ ในหัวข้อ “การพัฒนางานวิจัยที่มีคุณค่า และสะท้อนการพัฒนาองค์ความรู้ด้านการสื่อสาร : ถอดบทเรียนจากประสบการณ์วิจัย”

admin dca
2022-02-19 13:41:06

หลักสูตรปริญญาเอก นิเทศศาสตร์ สวนสุนันทา ได้รับเกียรติจาก ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สามมิติ สุขบรรจง วิทยาลัยนวัตกรรมและสื่อสังคม มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ (มศว.) ประสานมิตร บรรยายพิเศษ ในหัวข้อ “การพัฒนางานวิจัยที่มีคุณค่า และสะท้อนการพัฒนาองค์ความรู้ด้านการสื่อสาร : ถอดบทเรียนจากประสบการณ์วิจัย” ให้กับนักศึกษาระดับปริญญาเอก ในรายวิชาการวิจัยประยุกต์เชิงบูรณาการดเานการสื่อสาร โดยมี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ประกายกาวิล ศรีจินดา เป็นอาจารย์ประจำวิชา ในวันอาทิตย์ที่ 13 กุมภาพันธ์  2565  ผ่านระบบ Google Meet ของมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ซึ่งเป็นประโยชน์ในการเปิดประเด็นการวิจัยด้านสังคมศาสตร์ให้กับนักศึกษาระดับปริญญาเอกของหลักสูตรได้เป็นอย่างดี

#นิเทศศาสตร์สวนสุนันทา

#commartsssru