หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวประชาสัมพันธ์ > บรรยากาศการจัดการเรียนการสอน วันเสาร์ที่ 26 มีนาคม 2565
บรรยากาศการจัดการเรียนการสอน วันเสาร์ที่ 26 มีนาคม 2565

admin dca
2022-03-29 14:11:35

บรรยากาศการจัดการเรียนการสอน วันเสาร์ที่ 26 มีนาคม 2565

อาจารย์ผู้สอน : รศ.ดร.สมเดช  รุ่งศรีสวัสดิ์ 

รายวิชา  DC8202 ระเบียบวิธีวิจัยทางการสื่อสารขั้นสูง