หน้าหลัก > ข่าว > การสอบวิทยานิพนธ์ > ประมวลภาพกิจกรรมสอบเค้าโครงวิทยานิพนธ์ คุณสรัลพร รอดลอย
ประมวลภาพกิจกรรมสอบเค้าโครงวิทยานิพนธ์ คุณสรัลพร รอดลอย

admin dca
2021-10-27 12:49:24

วันนี้ (25 ต.ค.64) คุณสรัลพร รอดลอย นักศึกษาหลักสูตรปริญญาโท นิเทศศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชานวัตกรรมการสื่อสารภาครัฐและภาคเอกชน มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ได้ขึ้นสอบนำเสนอเค้าโครงงานวิจัยเรื่อง "พฤติกรรมการสื่อสารผ่านแอปพลิเคชันไลน์กับสุขภาวะของผู้สูงอายุในกรุงเทพมหานคร"  โดยมี  ดร.นันทิดา โอฐกรรม กรรมการหลักสูตรปริญญาโท นิเทศศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชานวัตกรรมการสื่อสารภาครัฐและภาคเอกชน มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา  เป็นอาจารย์ที่ปรึกษา  

     คณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ ประกอบด้วย รศ. ดร.รัตนสุดา ปุณณะหิตานนท์  ผศ.ดร.สุทธิพงศ์  บุญผดุง และ ผศ.ดร.สิทธิชัย ธรรมเสน่ห์ ซึ่งคณะกรรมการได้กรุณาให้ความคิดเห็นและข้อเสนอแนะที่เป็นประโยชน์อย่างยิ่งต่อการพัฒนางานวิทยานิพนธ์

     แม้ว่าจะอยู่ในช่วงของการระบาดของเชื้อไวรัส COVID-19 แต่หลักสูตรปริญญาโท นิเทศศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชานวัตกรรมการสื่อสารภาครัฐและภาคเอกชน มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา  ยังคงมีการเรียนการสอนทุกสัปดาห์  โดยใช้รูปแบบการเรียนการสอนออนไลน์ ผ่านโปรแกรม Google Meet โดยหลักสูตรปริญญาโท นิเทศศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชานวัตกรรมการสื่อสารภาครัฐและภาคเอกชน มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา เปิดรับนักศึกษารุ่นต่อไป ในภาคการศึกษาที่ 2/2564 **ผู้สนใจ สามารถสอบถามรายละเอียดได้ทาง Inbox หรือโทร. 080-084-7389 (คุณน้ำโย่ง) **

  อนึ่ง หลักสูตรนิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา มีการเรียนการสอนตั้งแต่ระดับปริญญาตรี ปริญญาโท และปริญญาเอก โดยเป็นผู้พัฒนาหลักสูตรวิชานิเทศศาสตร์ในกลุ่มมหาวิทยาลัยราชภัฏและเป็นสาขาวิชานิเทศศาสตร์ที่มีความต้องการศึกษาต่อเป็นอันดับต้น ๆ ของกลุ่มราชภัฏ  ปัจจุบัน ได้มีการจัดตั้ง #วิทยาลัยนิเทศศาสตร์ ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา วิทยาเขตนครปฐม