หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวประชาสัมพันธ์ > ขอแสดงความเสียใจ
ขอแสดงความเสียใจ

admin dca
2021-10-27 12:51:22

หลักสูตรปริญญาโท นิเทศศาสตร์ สาขานวัตกรรมการสื่อสารภาครัฐและภาคเอกชน และหลักสูตรปริญญาเอกนิเทศศาสตร์ ร่วมแสดงความเสียใจกับผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อัญชนา สุขสมจิตร รองคณบดีฝ่ายวิชาการ บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ในงานสวดพระอภิธรรมศพนายแพทย์เลื่อนฤทธิ์  จันทรสุข บิดาของผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อัญชนา สุขสมจิตร โดยทางมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทาเป็นเจ้าภาพ ณ ศาลา ๓ วัดเสมียนนารี เมื่อช่วงเย็นวันศุกร์ที่ ๓ กันยายน ๒๕๖๔

ขอบคุณภาพโดย: ฝ่ายประชาสัมพันธ์และโสตทัศนูปกรณ์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา