หน้าหลัก > ข่าว > การสอบวิทยานิพนธ์ > ประมวลภาพกิจกรรมการสอบป้องกันวิทยานิพนธ์ คุณจิระนันท์ เมฆปัจฉาพิชิต
ประมวลภาพกิจกรรมการสอบป้องกันวิทยานิพนธ์ คุณจิระนันท์ เมฆปัจฉาพิชิต

admin dca
2021-10-27 12:53:46

หลักสูตรปริญญาโท นิเทศศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชานวัตกรรมการสื่อสารภาครัฐและภาคเอกชน บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ขอแสดงความยินดีกับ คุณจิระนันท์  เมฆปัจฉาพิชิต ว่าที่มหาบัณฑิตนิเทศศาสตร์ ที่ได้รับผลการสอบวิทยานิพนธ์เรื่อง "รูปแบบการดำเนินชีวิตที่มีอิทธิพลต่อการสื่อสารผ่านสื่อออนไลน์ของ Gen Z" ในระดับยอดเยี่ยม (Excellent) ????????????????

    โดยในช่วงบ่ายของวันนี้ (24 ส.ค. 2564) คุณจิระนันท์  เมฆปัจฉาพิชิต นักศึกษาหลักสูตรปริญญาโท นิเทศศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชานวัตกรรมการสื่อสารภาครัฐและภาคเอกชน มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ได้ขึ้นสอบปิดเล่มงานวิจัยเรื่อง "รูปแบบการดำเนินชีวิตที่มีอิทธิพลต่อการสื่อสารผ่านสื่อออนไลน์ของ Gen Z"  โดยมี  ดร.ดุษฎี  นิลดำ  ประธานหลักสูตรปริญญาโท นิเทศศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชานวัตกรรมการสื่อสารภาครัฐและภาคเอกชน มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา  เป็นอาจารย์ที่ปรึกษา  คณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ ประกอบด้วย  ศ. ดร.นธกฤต วันต๊ะเมล์ ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายวิจัย และอาจารย์ประจำภาควิชานิเทศศาสตร์และสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เป็นประธานกรรมการ  ผศ. ดร.บวรสรรค์ เจี่ยดำรงค์ ประธานหลักสูตรนิเทศศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการการสื่อสาร คณะนิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี เป็นกรรมการ และผศ. ดร.สุทธิพงศ์  บุญผดุง คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา เป็นกรรมการและเลขานุการ  ซึ่งคณะกรรมการได้กรุณาให้ความคิดเห็นและข้อเสนอแนะที่เป็นประโยชน์อย่างยิ่งต่อการพัฒนางานวิทยานิพนธ์ดังกล่าวให้มีความสมบูรณ์ยิ่งขึ้น ????

ภาพโดย: เพ็ญพักตร์  สว่าง