หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวประชาสัมพันธ์ > ขอแสดงความยินดีกับอาจารย์ประจำหลักสูตร
ขอแสดงความยินดีกับอาจารย์ประจำหลักสูตร

admin dca
2021-10-27 12:55:38

หลักสูตรปริญญาโท นิเทศศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชานวัตกรรมการสื่อสารภาครัฐและภาคเอกชน บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ขอแสดงความยินดีกับ ดร.สาวิตรี  สุวรรณโณ กรรมการผู้รับผิดชอบหลักสูตรนิเทศศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชานวัตกรรมการสื่อสารภาครัฐและภาคเอกชน เนื่องในโอกาสที่ได้รับการแต่งตั้งเป็นผู้รักษาราชการแทนรองคณบดีฝ่ายแผนงานและประกันคุณภาพ วิทยาลัยนิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา