หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวประชาสัมพันธ์ > ขอแสดงความยินดีกับนักศึกษาที่ได้รับทุน
ขอแสดงความยินดีกับนักศึกษาที่ได้รับทุน

admin dca
2021-11-14 15:20:53

หลักสูตรปริญญาโท นิเทศศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชานวัตกรรมการสื่อสารภาครัฐและภาคเอกชน บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ขอแสดงความยินดีกับ คุณจิระนันท์  เมฆปัจฉาพิชิต นักศึกษารุ่นที่ ๑ ของหลักสูตรฯ ที่ได้รับมอบทุนการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๓ จากมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา

   ปัจจุบัน คุณจิระนันท์  เมฆปัจฉาพิชิต ดำรงตำแหน่งผู้ช่วยฝ่ายสื่อมวลชนสัมพันธ์ (Media Relations Assistant)

บริษัท โอกิลวี่ พับลิค รีเลชั่นส์ เวิลด์วายด์ จำกัด โดยอยู่ระหว่างการสรุปผลการศึกษาวิทยานิพนธ์ และคาดว่าจะสามารถสำเร็จการศึกษาได้ภายในภาคการศึกษาที่ ๑/๒๕๖๔ โดยล่าสุด คุณจิระนันท์ได้เข้าร่วมการนำเสนอบทความเรื่อง "การสื่อสารผ่านสื่อออนไลน์ของเจเนอเรชันซี"  (ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของงานวิทยานิพนธ์) ใน "งานประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ ๓ (3rd SMART: Synergistic Meeting of Anti-Aging and Regenerative Medicine of Thailand) ระหว่างวันที่ ๑๐-๑๑ กรกฏาคม ๒๕๖๔ ณ มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ โดยงานวิทยานิพนธ์ดังกล่าว มี  ดร.ดุษฎี  นิลดำ  ประธานหลักสูตรปริญญาโท นิเทศศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชานวัตกรรมการสื่อสารภาครัฐและภาคเอกชน บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา  เป็นอาจารย์ที่ปรึกษา